Thema’s

Kind met Recht is gespecialiseerd in verscheidene thema’s, zoals:

Gevluchte kinderen
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht, waaronder kinderen. Ze verlaten huis en haard op zoek naar veiligheid, alleen of met hun gezinsleden. Slechts een fractie daarvan vraagt asiel aan in Nederland en komt hier in de asielopvang. In september 2016 zaten er ruim 8.000 kinderen van 0-18 jaar in de opvangcentra van het COA. Het is niet vanzelfsprekend dat de situatie van deze kinderen in Nederland strookt met hun rechten, zo blijkt uit onderzoek. Kind met Recht is gespecialiseerd op dit terrein.

Kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden
In het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk groeien ruim 90.000 kinderen op. Sinds 2010 zijn de eilanden Aruba, Curaçao en St. Maarten zelfstandige landen, terwijl Bonaire, St. Eustatius en Saba onderdeel werden van Nederland. De situatie van de kinderen op de zes eilanden voldoet nog niet aan de normen van het VN Kinderrechtenverdrag, zo blijkt uit onderzoek. Kind met recht heeft hierin ruime expertise. De verantwoordelijkheid voor de ruim 5.000 kinderen op de BES-eilanden ligt bij de Nederlandse ministeries en bij de openbare lichamen op de eilanden samen.

Huiselijk geweld en jeugdhulpverlening
Thuis, de plek waar iedereen veilig zou moeten zijn, is dat niet. Dat blijkt uit de cijfers over huiselijk geweld en kindermishandeling. Fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering, schadelijke traditionele praktijken zijn helaas aan de orde van de dag. Kind met recht zet zich in om bij te dragen aan een oplossing van dit grote probleem in de samenleving. Goede jeugdhulpverlening speelt hierbij een grote rol.

Jeugdparticipatie
Het Kinderrechtenverdrag is heel duidelijk over kinderen en hun recht op participatie: we moeten niet over kinderen praten (als object van zorg) maar met ze. Kinderen zijn rechtssubject, drager van rechten. Kinderen moeten kunnen meedoen in en aan de samenleving. Ze moeten hiertoe de gelegenheid krijgen op een manier die bij hun leeftijd en ontwikkeling past. Kinderen zijn zelf de eerste bron van inzicht in hun situatie.
Kind met Recht heeft een ruime ervaring in het vormgeven van jeugdparticipatie in beleidsprocessen, onderzoek, symposia, etc. Kind met recht voorkomt ‘windowdressing’ en betrekt kinderen op een verantwoorde, respectvolle, leuke en effectieve manier.

Kindertekeningen
Tekenen is belangrijk voor kinderen. Het stimuleert hun motorische, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling. In de huidige samenleving is tekenen en tekenonderwijs echter geen vanzelfsprekendheid. Thuis, in de kinderopvang, op school, in de jeugdhulp en in onderzoek zou veel meer gebruik kunnen worden gemaakt van de kracht van kindertekeningen.

Kinderrechten algemeen
Kind met Recht heeft kennis over en ervaring met een breed terrein van kinderrechten. Hieronder enkele voorbeelden.

Kinderrechtenverdrag
De Verenigde Naties namen het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind in 1989 aan. Het is het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. Nederland is sinds 1995 partij bij het verdrag. Om de vijf jaar moet de Nederlandse regering aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève rapporteren over de manier waarop zij het verdrag in de praktijk brengt.

Kinderhandel
Kinderhandel is een grove schending van kinderrechten die wereldwijd voorkomt. Kinderen worden ingezet in de prostitutie of moeten werken in de landbouw, horeca of huishouding. Ze kunnen niet naar school en zich als kind ontwikkelen. Kinderhandel komt ook in Nederland voor en onder kinderen die op de vlucht zijn.

Armoede
In Europees en Caribisch Nederland zijn er kinderen die opgroeien in armoede. Zij komen niet toe aan de meest basale kinderrechten, zoals eten, sporten, gezond wonen en meedoen. Ook de realisatie van andere kinderrechten, zoals het recht op onderwijs en gezondheid(szorg), is niet voor hen weggelegd. Kinderen die hun jeugd in armoede doorbrengen hebben minder kansen en lopen een achterstand op.

Kinderen en gewapende conflicten
Oorlogen hebben een verwoestende invloed op de levens van kinderen. Samenlevingen raken ontwricht, de ontwikkeling van kinderen wordt ernstig verstoord, mensen moeten vluchten. Ook na afloop van een conflict blijven de gevolgen langdurig voelbaar en dat effect wordt versterkt doordat in veel conflicten landmijnen en clustermunitie gebruikt worden. Niet ontplofte explosieven blijven achter in en rond dorpen en doden en verwonden de bevolking. Kinderen zijn extra kwetsbaar. Ondanks het verbod daarop, worden kinderen ook zelf ingezet in gewapende conflicten: om te vechten, of als kok of als prostitué.

Besluitvorming en organisatie
Het verbeteren van de situatie van met name kwetsbare groepen kinderen vraagt vaak ook om nieuwe manieren van werken. Vanaf het expliciteren van intenties, eventueel via nieuw beleid, tot effectieve beslissingen en concrete verbeteringen.

Kind met Recht verenigt brede inhoudelijke deskundigheid van Karin Kloosterboer met jarenlange ervaring van Arnout Esser in:

  • Het initiëren van netwerken en samenwerkingsverbanden.
  • Het begeleiden van complexe besluitvorming.
  • Het adviseren bij en ondersteunen van organisatieverandering en -ontwikkeling.
  • Binnen de (semi)overheid, grote en kleine organisaties, zowel profit als non-profit.